.
.

LINUX VS WINDOWS TEAM  -  GNULINUXWINDOWS

GNULINUXWINDOWS

- as Worms Eat Windows. 
23-Aug-03 - updt 10-Sep-03

Microsoft Protects Microsoft
Microsoft Hides Behind Linux

Microsoft Beschermt Microsoft
Microsoft Verbergt achter Linux

Microsoft's own Web servers were directly threatened by the Blaster worm, so they took steps to minimize damage by hiding their Windows 2003 / IIS servers behind the Linux servers of Web caching service Akamai (A1).


Under this scheme Web pages requested from www.microsoft.com are actually delivered by the Akamai Linux servers. These servers in turn get any requested page they don't already have from the Microsoft Windows 2003 servers, protecting those vulnerable machines from overload.

Strangely, Netcraft shows Microsoft's site to be using Microsoft IIS (Internet Information Server) running on Linux. This is impossible because Microsoft makes sure it's server applications can run only on Windows. Akamai's servers almost certainly run a version of the open source Apache Web server, they are just passing the IIS headers through.

Why would Microsoft accept certain embarrassment by selecting a Linux based service while they're spending millions to convince people the open source Linux operating system is inferior to Windows in every way? Probably because nobody in his right mind would try offering this kind of service using Windows servers. Given performance, security, administration customization and cost issues, open source products win on every count. 

De eigen webservers van Microsoft werden direct bedreigd door de Blaster-worm, dus ondernamen ze stappen om de schade te beperken door hun Windows 2003 / IIS-servers achter de Linux-servers van de web caching-service Akamai (A1) te verbergen.


Volgens dit schema worden webpagina's die op www.microsoft.com worden aangevraagd, daadwerkelijk door de Akamai Linux-servers geleverd. Deze servers krijgen op hun beurt elke gevraagde pagina die ze niet al hebben van de Microsoft Windows 2003-servers, waardoor deze kwetsbare machines worden beschermd tegen overbelasting.

Vreemd genoeg toont Netcraft de Microsoft-site voor het gebruik van Microsoft IIS (Internet Information Server) op Linux. Dit is onmogelijk omdat Microsoft ervoor zorgt dat servertoepassingen alleen op Windows kunnen worden uitgevoerd. De servers van Akamai draaien vrijwel zeker een versie van de open source Apache-webserver, ze geven gewoon de IIS-headers door.

Waarom zou Microsoft bepaalde schaamte accepteren door een op Linux gebaseerde service te selecteren terwijl ze miljoenen uitgeven om mensen te overtuigen dat het open source Linux-besturingssysteem op alle fronten inferieur is aan Windows? Waarschijnlijk omdat niemand met zijn juiste verstand zou proberen om dit soort diensten aan te bieden met behulp van Windows-servers. Gezien prestaties, beveiliging, beheeraanpassing en kostenkwesties, winnen open source producten op elk punt.GNULINUXWINDOWS


 
 
 
trace my internet presence